NOTICES

स्नातकोत्तर तह खुल्ला तथा दुर सिकाई कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धी सूचना

Details

स्नातकोत्तर तहमा M. Ed. भर्नाको सूचना

Details

BICTE को प्रवेश परिक्षा सम्बन्धि सूचना

Details

शैक्षिक सत्र ०७५/०७६ को भर्ना सम्बन्धी सूचना

Details

सुची दर्ता सम्बन्धि सूचना

Details